§ 1

1. Fondens navn er ”Hjælpefonden Journalistgaarden” og dens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2

2.1 Fondens formål er at yde social støtte til danske medborgere, deres efterladte ægtefæller/samboende og hjemmeboende mindreårige børn.

§ 3

3.1 Fondens virksomhed har tidligere haft uløselig sammenhæng med fondens besiddelse af beboelsesejendommen Peter Rørdamsvej 2-4, 2400 København NV. Ejendommen blev i 1936 opført af Københavns Journalistforening med et socialt sigte til gavn for foreningens medlemmer, deres efterladte ægtefæller/samboende og hjemmeboende mindreårige børn.
1996 blev ejendommen udskilt fra Dansk Journalistforbunds Kreds 1 ved en fondsdannelse.

Fondens aktiver udgjorde ved oprettelse i 1996    kr. 2.320.000,00 og fondens bundne egenkapital udgjorde kr. 1.548.417,00.

Efter ejendommens salg pr. 1.1.2014 udgør bundne kapital pr. 1.10.2015   kr. 4.236.106,58.

§ 4

4.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der alle skal være myndige og have bopæl her i landet.

4.2 Medlemmer til fondens bestyrelse udpeges for en periode på 5 år. Genvalg kan finde sted.

4.3 Bestyrelsen er selvsupplerende.

4.4 Bestyrelsen fastlægger nærmere bestemmelser for sit virke f.eks. i en forretningsorden.

4.5 Bestyrelsen har mulighed for at antage en administrator.

4.6 Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og sekretær.

4.7 Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4.8 Fonden tegnes af formanden og endnu et medlem af bestyrelsen. Der kan meddeles sædvanlig prokura.

4.9 For hvervet som medlem af fondens bestyrelse kan bestyrelsen træffe bestemmelse om et årligt vederlag, herunder særligt vederlag til bestyrelsesmedlemmer med særlige kvalifikationer.

4.10 Over bestyrelsesmøderne føres et referat, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

§ 5

5.1 Fondens kapital placeres til forvaltning i overensstemmelse med de til enhver tid for fonde gældende forvaltningsregler p.t. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 7.10.2013 om anbringelse af fondes midler.

§ 6

6.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

6.2 Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af en regnskabsafdeling under et dansk anerkendt forvaltningsinstitut.

§ 7

7.1 For det tilfælde, at fondens formål ikke længere kan tilgodeses, eller hvis indtægterne ikke er tilstrækkelige til at opfylde formålet, kan bestyrelsen efter tilladelse fra Justitsministeriet/Civilstyrelsen anvende den bundne kapital til formålet eller søge fonden sammenlagt med en anden fond med et tilsvarende formål.

- 0 –

Foranstående vedtægt i ”Hjælpefonden Journalistgaarden” er vedtaget på fondens bestyrelsesmøde den 22. august 2017.